לקוחות יקרים אנו שמחים לבשר לכם שבקרוב יעלה האתר החדש וכרגע האתר סגור לרגל שיפוצים. עדכונים בקרוב.
X
0

קוד אתי לבית העסק "כל בו לתינוק"

קוד אתי לבית העסק "כל בו לתינוק"[1]

 

1.         מבוא

            א.         כל בו לתינוק,  עוסק מורשה מס' 024254088, מרח' טרומפלדור 73 העיר העתיקה  באר שבע להלן - "בית העסק"), טלפון מס' 08-6901404, כתובת האתר www.kolbolatinok.co.il כתובת דואר אלקטרוני [email protected] הוא המפעיל של האתר.

 

            ב.         מטרת האתר, באמצעות הקוד האתי המפורט להלן, לספק ללקוחות בית העסק מידע על בית העסק, על הדרכים על פיהן ניתן ליצור קשר עם בית העסק, אופן ההגעה למקום/מות עסקו/יו, מידע על הטובין הנמכרים במקום/מות עסקו/יו / שירותי בית העסק הניתן/נים במקום/מות עסקו/יו, הטובין / שירות הניתן/נים לרכישה דרך האתר (מכירה מרחוק), מחירי הטובין / השירות, על טובין / שירות במחירי מבצע, ואספקת הטובין / השירות שנרכש בכפיפות לזמינותם במלאי, או על נתינתם, ועל אופן התנהגותו העסקית של בית העסק.  

 

            ג.          התחייבויות בית העסק כלפי מי שמשתמש באתר הן בכפיפות להצהרות להוראות ולתנאים המפורטים בקוד האתי.

 

            ד.         כל מי שמשתמש באתר זה ופועל באמצעותו מצהיר שקרא את האמור בקוד האתי הזה, ומתחייב לקבל על עצמו לפעול על פי הכללים החלים על השימוש באתר המפורטים בקוד האתי, ומסכים לתחולת הוראות הקוד האתי על השימוש באתר, ועל רכישת הטובין / השירות באמצעות האתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעצם התקשרותו עם בית העסק באמצעות האתר שלא יהיו לו, או למי מטעמו, כל טענה או דרישה או תביעה נגד בית העסק, או נגד מי מטעמו, מלבד טענות שעניינן הפרת התחייבויות בית העסק כלפיו על פי הקבוע בקוד האתי. הסכמת המשתמש באתר לאמור בתנאיו תסומן במשבצת המתאימה בעת מסירת פרטיו כאמור בהוראות סעיף 5 ב' (1) להלן.

 

            ה.         השימוש באתר עלפי הקוד האתי הוא לצורכי בית העסק ולקוחותיו בלבד. כל הזכויות בשימוש באתר ובתוכן הקוד האתי שמורות לבית העסק, ולעו"ד בנימין אדר שהעניק לבית העסק את זכות השימוש בקוד האתי הזה. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לשמור במאגר מידע, או בכל אמצעי אלקטרוני את תוכנו של הקוד האתי כולו או חלקו. הפרת הוראה זו תקנה לבית העסק או לעו"ד בנימין אדר לפעול נגד המפר ולנקוט נגדו בכל הצעדים המשפטיים המוקנים להם על פי כל דין בכדי לשמור על זכויותיהם.

 

2.         התנהגות עסקית

            א.         בית העסק מחויב כלפי ספקיו, כלפי נותני השירותים שלו, כלפי לקוחותיו, וכלפי כל אדם אחר שיהיה לו קשר איתו (וכל אלה יכונו להלן – "צדדים שלישיים") לנהוג איתם בהגינות.

 

            ב.         בית העסק יפעל על פי כללים של התנהגות עסקית נאותה, שהוראותיהם יחולו על כל נושאי משרה בו ועל עובדיו (ואלה יכונו להלן – "נציגי בית העסק"). נציגי בית העסק מחויבים לפעול הן כלפי בית העסק, הן כלפי צדדים שלישיים, והן בינם לבין עצמם על פי הכללים המפורטים בקוד האתי.

 

            ג.          כללי ההתנהגות העסקית תחייב את נציגי בית העסק, בין היתר: להתנהגות על פי הוראות הדין; לציית להוראות הדין; להימנע, בין במעשה או במחדל, מביצוע עבירות, או להפר את הוראות הדין; להתנהגות ישרה ואתית על פי הנהוג והמקובל; להימנע ולמנוע ניגוד עניינים בין האינטרסים של בית העסק לבין האינטרסים האישיים שלהם; בעת פרסום או מתן הודעות מטעם בית העסק יינתן בפרסום או בהודעות גילוי נאות, ויחול איסור מוחלט על הכללת פרט מטעה בפרסום או בהודעות.

 

3.         קיום קשרים עם צדדים שלישיים

            א.         בקשריו של בית העסק עם ספקיו, או עם נותני השירותים שלו, או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם בית העסק, מחויבים נציגי בית העסק לפעול ביושר ובהגינות. ההחלטה בדבר בחירת בית העסק להתקשרות  עם ספקיו או עם נותני השירותים שלו או עם כל אדם אחר שיהיה לו קשר עם בית העסק חייבת להתקבל תמיד על בסיס עסקי, על פי אמות מידה אובייקטיביות ושיקולים ענייניים, כגון השוואת מחירים, איכות המוצרים או השירותים וזמינותם, ואשר ישקפו את טובת בית העסק  ואת טובת לקוחותיו.

 

            ב.         בקשריו עם לקוחותיו מתחייב בית העסק כי נציגי בית העסק יפעלו כלפי הלקוחות בכבוד, ביושר ובהגינות, יפגינו התנהגות עסקית נאותה תוך מתן שירות אדיב, יעיל ומקצועי, יבררו את צורכי הלקוחות, וישתדלו לתת מענה הולם לבקשותיהם, ישיבו לשאלותיהם של הלקוחות,  ויגלו ללקוחות כל מידע רלבנטי, ולא יסתירו מהם שום מידע רלבנטי.

 

4.         מחויבויותיהם של נציגי בית העסק

            א.         נציגי בית העסק מתחייבים להגיע למקום העבודה בזמן, בשעות הפעילות שהנהלת בית העסק תקבע, בלבוש הולם נקי ומסודר על פי ההנחיות שהנהלת בית העסק תורה, ככל שתורה, ובמצב שיאפשר להם לעבוד במלוא הריכוז, היעילות והתפוקה.

 

            ב.         נציגי בית העסק יימנעו בדרך קבע מלקיים עם חברות או עם גופים עסקיים המתחרים בעסקי בית העסק, קשרי עבודה או קשרים עסקיים מכל סוג שהוא. ואולם, קשרים עסקיים שגרתיים, מזדמנים חד-פעמיים, ואפילו במספר פעמים רב, שדרכם של  צרכנים או של מבקשי שירות  לעשותם עם גופים כאמור, או לקבל מהם, לא יהוו הפרה של הוראות סעיף זה.  

 

            ג.          נציגי בית העסק  מתחייבים לפעול באופן שמעשיהם או מחדליהם לא יפגעו בבית העסק או בתפקודם בבית העסק, ולא ייצרו ניגוד אינטרסים בינם לבין בית העסק, או שהתנהגותם המקצועית או האתית עלולה לגרום נזק לבית העסק או ללקוחותיו.

 

            ד.         נציגי בית העסק מתחייבים שלא לנצל את מעמדם בבית העסק מכוח תפקידם בה, או את הקשרים שנוצרו להם בשל כך, בכדי לקדם את ענייניהם האישיים, אפילו אם לא יהיה בכך בכדי לפגוע בעסקי בית העסק.

 

            ה.         במסגרת תפקידם נציגי בית העסק יימנעו מלקבל מצד שלישי כלשהו טובת הנאה משום סוג שהוא, אלא אם המדובר בקבלת מוצרים המיועדים לקידום מכירות של הצד השלישי, או דוגמאות שאינן מסחריות, ובכל מקרה שווים לא יעלה על 50 (חמישים) ₪.

 

            ו.          נציגי בית העסק מחויבים כלפי בית העסק וכלפי הצדדים השלישיים לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליהם במסגרת תפקידם בבית העסק הנוגע לעסקי בית העסק או לעסקי הצדדים השלישיים, אלא אם גילוי הסוד הינו חובה המוטלת עליהם מכוח הוראות הדין.  

 

5.         הרשמה לאתר ותנאי קבלה לשימוש בו

            א.         בכפיפות לאמור בס"ק ב' להלן, בית העסק יאפשר לכל לאדם, ובלבד שגילו עולה על 18 שנה, או לכל גוף משפטי הרשום בישראל ופועל באמצעות המורשים לחתום בשמו (להלן - "התאגיד"), להתקשר עמו באמצעות האתר, ולרכוש ממנו טובין / שירות, מאלה שצוינו במפורש באתר כטובין / כשירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.

 

            ב.         (1)         אדם או תאגיד כאמור לעיל המעוניין ברכישת טובין / שירות (להלן – "המבקש") חייב תחילה להירשם באתר בית העסק. לצורך הרישום ימסור המבקש לבית העסק באמצעות האתר על פי העניין את הפרטים הבאים: שמו הפרטי, שם משפחתו, שם התאגיד, מס' תעודת הזהות / דרכון, מס' התאגיד, הצהרה שגילו עולה על 18 שנה, סוג התאגיד, שמות המורשים לפעול בשם התאגיד ומספרי זהותם, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מס' הטלפון, ושם משתמש, וכן הצהרה כי קרא את האמור בהצהרות בהוראות ובתנאים המפורטים בקוד האתי, ומסכים לפעול על פיהם.

 

                        (2)         בית העסק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, ובלי צורך לנמק את החלטתו, למנוע מהמבקש מלהשתתף ברכישת טובין / שירות באתר, בין היתר מכל אחת מהסיבות האמורות:

                                    (אא)      המבקש פעל בניגוד להוראות הדין, או שהיפר את הוראות הדין;

                                    (בב)       המבקש פעל, או שלא קיים, או שהיפר את האמור בקוד האתי;

                                    (גג)        המבקש מסר בעת בקשתו להירשם כאמור בס"ק (1) לעיל פרטים שאינם נכונים;

                                    (דד)       המבקש פעל באופן העלול לפגוע בבית העסק או בשמו הטוב או בפעילות התקינה של האתר;

                                    (הה)      רכישת הטובין / השירותים נעשתה למטרות מסחריות;

                                    (וו)        בקשה קודמת של המבקש להירשם לאתר נדחתה, או שבית העסק החליט למחוק את המבקש מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר.

 

            ג.          (1)         עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק ב' (1) לעיל יחליט בית העסק האם לקבל את המבקש כלקוח או לסרב לקבלו. החליט בית העסק לקבל את המבקש כלקוח, או שלא סירב לבקשתו, או שלא מחק אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, ירשם המבקש ברשימת לקוחות בית העסק הרשאים להשתמש באתר, והוא יחשב כלקוח של בית העסק (להלן – "הלקוח")

 

                        (2)         סירב בית העסק לקבל את המבקש כלקוח, או שהחליט למחוק אותו מרשימת מי שרשאים להשתמש באתר, יודיע לו על כך בהודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי בקשתו להירשם כלקוח נדחתה, או שנמחק מרשימת הרשאים להשתמש באתר.

 

                        (3)         קיבל בית העסק את המבקש כלקוח ישלח לו לדואר האלקטרוני שמסר סיסמא זמנית, שאותה יוכל לשנות כרצונו. הסיסמא כפי שהלקוח שינה אותה, או כפי שתשונה מדי פעם בפעם (להלן – "הסיסמה הקבועה") תשמש את הלקוח לצורך התקשרותו עם בית העסק.

 

            ד.         ההרשמה לאתר בית העסק תהווה אישור מטעם הלקוח להיכלל ברשימת לקוחותיו של בית העסק, ותאפשר לבית העסק לשלוח לו מידע וחומר פרסומי אחר בדיוור ישיר, אלא אם הלקוח ציין במהלך תהליך רישום בקשתו להירשם כלקוח, או במועד מאוחר יותר, בהודעה שתימסר לבית העסק, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה של הדיוור הישיר.

 

            ה.         בית העסק מתחייב כי פרטיו של הלקוח כפי שנמסרו לו, על פי האמור בהוראות האתר והקוד האתי, ישמשו את צרכי בית העסק בלבד לשם מילוי התחייבויותיו כלפי הלקוח. פרטי הלקוח האמורים יישארו ברשותו הבלעדית של בית העסק, ולא יועברו לשום גורם מחוץ לבית העסק, אלא אם העברה כאמור מחויבת על פי הוראות הדין.

 

6.         הטובין / השירות המוצעים באתר

            א.         באתר זה יציג בית העסק את הטובין / השירות שאותם ניתן יהיה לרכוש באמצעות האתר. אין בית העסק מתחייב להציג באתר זה את כל מגוון הטובין / השירות המוצעים למכירה בחנויותיו ובנקודות מכירה אחרות שמקומן יפורסם באתר (להלן – "נקודות המכירה").

 

            ב.         מגוון הטובין / השירות שבית העסק יציע למכירה באתר זה, וכן סוגי הטובין / השירות, הכמויות המוצעות למכירה, המחיר, תנאי התשלום עבורם וכיו"ב מסורים לשיקול דעתו המוחלט. בית העסק יוכל להוסיף או לגרוע טובין / שירות, ולשנות בכל עת, כפי שימצא לנכון, את סוגי הטובין / השירות, את הכמויות, את המחיר, את תנאי הרכישה, את תנאי התשלום עבורם וכיו"ב. הודעה בעניין זה תתפרסם באתר.

 

            ג.          במקרה שטובין / ששירות יהיה חסר במלאי, או שיהיה בלתי זמין, יודיע בית העסק על כך בהודעה שתתפרסם באתר בסמוך למועד שבו לא ניתן יהיה לספק את הטובין / השירות.  חובה זו לא תחול במקרה שבמועד נתון עודף ביקוש לטובין / לשירות גרם לחוסר במלאי או לאי זמינותו. במקרה זה תימסר ללקוח הודעה לצג המחשב שלו כי הליך עסקת הרכישה של הטובין / השירות הסתיים, והלקוח לא יידרש למסור לבית העסק את פרטי כרטיס האשראי שלו, שכן העסקה כלל לא תכנס לתוקף.

 

7.         האחריות לטיב הטובין / לאיכות השירות

            א.         בית העסק יפרסם באתר לגבי כל טובין / שירות מפרט שיכלול את הפרטים הבאים: שם הטובין / השירות;  תיאור הטובין / שירות; דגם הטובין /תוכן השירות; פרטי יצרן הטובין / נותן השירות כתובותיהם מספרי הטלפון ופרטים מזהים אחרים.

 

            ב.         בית העסק יאפשר לכל לקוח בטרם ביצוע העסקה על פי האמור בתנאי האתר לבדוק את הטובין / השירות  בנקודות המכירה.

 

            ג.          היה ויצרן הטובין / נותן השירות אינם בית העסק תהיה האחריות למועד האספקה / מועד מתן השירות, לטיב הטובין על היצרן /  האחריות לאיכות השירות על נותן השירות, על פי תנאי תעודת האחריות שיספק יצרן הטובין / נותן השירות.

           

            ד.         הרוכש באתר זה טובין / שירות שאינו של בית העסק מצהיר שידוע לו, והוא מסכים לכך כי האחריות לטיב הטובין / לאיכות השירות שרכש היא על היצרן / ספק השירות בלבד, והוא פוטר את בית העסק מכל אחריות לטובין / לשירות שרכש, ומוותר על כל עילה לתביעה נגד בית העסק, או מי מטעמה, בגין פגם בטובין / באיכות השירות.

 

 

 

 

 

8.         רכישת הטובין / שירות באמצעות האתר

            א.         לאחר שרישום הלקוח אושר, דהיינו רישומו כלקוח לא נדחה כאמור בסעיף 5 ג' (2) לעיל, יהיה הלקוח, המעוניין בטובין / שירות מאלה שבית העסק מציע באתר, רשאי לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר ובקוד האתי.

 

            ב.         (1)         בתום בחירת הטובין / השירות וקביעת המחיר הסופי על כל מרכיביו של הטובין / השירות שנבחר  על פי התנאים הקבועים באתר, יתבקש הלקוח להמציא לבית העסק את פרטי כרטיס האשראי שלו, ובלבד שהחברה שהנפיקה את כרטיס האשראי שלו היא חברה הפועלת כדין בישראל (להלן – "חברת האשראי"), ואת מספר התשלומים על פיהם יחויב חשבונו אצל החברת האשראי.  

 

                        (2)         בית העסק מצהיר, והלקוח מאשר שידוע לו, שאבטחת המידע הנמסר לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחת מידע SSL הנהוגה ומקובלת באתרי מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות הסיסמה הקבועה שהלקוח  אימץ לעצמו כאמור בסעיף 5 ג' (3) לעיל.

 

                        (3)         עם קבלת הפרטים האמורים בס"ק (1) לעיל בית העסק יבדוק את תקפות עסקת האשראי מול חברת האשראי, ויחול אחד מהדברים האמורים להלן:

 

                                    (אא)      אישרה חברת האשראי את תקפות עסקת האשראי ישלח בית העסק ללקוח הודעה מתאימה על צג המחשב שלו כי רכישת הטובין / השירות אושרה, וכן תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח חשבונית מס. משלוח ההודעות כאמור פירושו כי רכישת הטובין / השירות הושלמה, ובין הלקוח לבית העסק נקשר הסכם מחייב על פי האמור בהוראות המפורטות באתר ועל פי הדין. במקרה זה יהיה הלקוח זכאי לקבל את הטובין / השירות שרכש, על פי התנאים  וההוראות שנקבעו באתר לגבי הטובין / השירות שנרכש.

 

                                    (בב)       סירבה חברת האשראי לאשר את תקפות עסקת האשראי ישלח בית העסק ללקוח הודעה על צג המחשב שלו בדבר סירוב חברת האשראי,  וכי העסקה לרכישת הטובין / השירות לא נכנסה לתוקף.

 

9.         עסקות מכר טובין/ שירות במבצע

            א.         בית העסק שומר לעצמו את הזכות להציע בנקודות המכירה שלו ו/או באתר זה מכירת טובין / שירות בתנאים מיוחדים (להלן - "תנאי מבצע"), וגם להפסיק בכל עת את מכירת הטובין / השירות על פי תנאי המבצע.

 

            ב.         תנאי המבצע יפורסמו בנקודות המכירה ובאתר זה, ויחולו על מכירת טובין / שירות על פי התנאים הכללים וההוראות שבית העסק יפרסם מדי פעם לפעם לגבי כל מכירת טובין / שירות בתנאי המבצע.

 

            ג.          כל עוד תנאי המבצע יהיו בתוקפם מתחייב בית העסק, בכפיפות לאמור בתנאי המבצע ובתנאי האתר, למכור את הטובין / השירות בתנאי המבצע כפי שפורסמו ויהיו בתוקף בעת מכירת הטובין / השירות..

 

10.       ביטול עסקת מכר טובין /רכישת שירות

            א.         הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת מכר הטובין / רכישת השירות על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 על תיקוניהם כפי שיהיו מדי פעם בפעם (להלן – "הוראות החוק").

 

            ב.         בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזה במפורש כי ההודעה על ביטול עסקת המכר /רכישת השירות צריכה להיעשות בכתב ולהגיע לבית העסק בתוך המועדים הקבועים בהוראות החוק.

 

            ג.            (1)      במקרה שבו הטובין נשלח ללקוח למקום האספקה, והלקוח רצה לבטל את עסקת המכר,  יהיה על הלקוח להחזיר את הטובין על חשבונו לאחת מנקודות המכירה של בית העסק, כאשר הטובין נמצא באריזתו המקורית, בלי שנעשה בו שימוש, ללא פגיעה או נזק או קלקול, ובצרוף החשבונית או הקבלה המקורית בדבר התשלום ששילם עבורו.

 

                          (2)      הוראה זו לא תחול במקרה שבו סיבת ההחזרה של הטובין הייתה כתוצאה  מפגם בטובין. במקרה זה יחולו ההוראות כפי שנקבע בתעודת האחריות של הטובין.

 

            ד.           בית העסק לא יסכים לביטול עסקת המכר של טובין שאריזתו נפגמה, או שהתקלקל עקב שימוש לא נכון, או שנעשתה בו התאמה על פי דרישת הלקוח.

 

            ה.           בית העסק לא יחליף ולא יבטל עסקת מכר של מוצרים מתכלים, דברי אוכל, מוצרי קוסמטיקה או תרופות.

 

            ו.            בית העסק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לגבות מהלקוח דמי ביטול על פי הוראות החוק.

 

11,       פרשנות

            א.           הכותרות שבראש כל סעיף מסעיפי הקוד האתי נועדו לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות כלשהו.

 

            ב.           מילים או מונחים האמורים בלשון יחיד או בלשון זכר יפורשו גם בלשון רבים ובלשון נקבה על פי הצורך והדבק הדברים.

 

            ג.            פרסם בית העסק באתר הוראות בעניין מכירת טובין / שירות בתנאי מבצע יחולו ההוראות תנאי המבצע על מכירת הטובין / שירות בתנאי המבצע, ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהוראות הקוד האתי לבין האמור בהוראות תנאי המבצע יגברו הוראות תנאי המבצע.

 

            ד.         בית העסק שומר לעצמו את הרשות לשנות ואף לבטל את הוראות הקוד האתי בכל עת, על פי שיקול דעתו המוחלט, בהודעה שיפרסם באתר. ואולם, על עסקות שנקשרו בין בית העסק לבין הלקוח על פי ההצהרות ההוראות והתנאים המפורטים בקוד האתי, שהיו בתוקף בעת רכישת הטובין / השירות  כאמור בהוראות סעיף 8 ג' (3) (אא) לעיל, יחולו הוראות הקוד האתי שהיו תקפות במועד האמור.

 

12.       כתובות

            כתובת בית העסק: כאמור בסעיף  1 א' לעיל.

                                    כתובת הלקוח: כתובת הלקוח כפי שנמסרה לבית העסק עלפי הוראות סעיף 5 ב' (1) לעיל.

[1] . © כל הזכויות במסמך זה שמורות לעו"ד בנימין אדר. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לאחסן במאגר מידע, או בכל דרך אלקטרונית את האמור בו, ואין להשתמש בשום חלק שהוא מהאמור במסמך זה אלא לאחר קבלת רשותו המפורשת  בכתב של עו"ד בנימין אדר.